അവൻ (Avan)

പായുന്ന ഫീഷേറിസ് കപ്പലിനോളം ഉന്നമോ ഊക്കമോ അവനില്ല കപ്പലിന്റെ ഊർജമോ ആരവമോ അവനില്ല വഴികാട്ടാൻ വിളക്കോ വഴിയിൽ ഒരു കൂട്ടോ അവൻ ഇല്ല. ഓരോ വലയിലും ഇന്നത്തെ അത്താഴത്തിന് പകരം  ആരോ വലിച്ചെറിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ആവരുത് എന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രം! Neither does he have the speed or strength of that ship Nor does he posses the power and voice of its engine. He doesn’t have lights to guide…

Lady Autumn

She’d always loved the Autumn She’d walk into my Garden For the millionth Time Picking up fallen leaves of my withering Soul. A fragrant smile lighting up her Face; Stirs my heart to Long For a gentle Spring fore an irascible Winter.

The Brave

Behind that unbroken resolveAnd an eyeful ofFlaming spunk and gritI am sure,EvenPavan Putra experiencedStaggering levels ofUnparalleled anxiety. Nobody ever bothered to ask himAbout the immense physical and mental Strain he underwent Uprooting, lifting and carrying an entire Dronagiri Parvat.Matter of life and death, can’t afford To make mistakes Nobody ever bothered to console himOn the kind of trauma he…

Gods Must be Crazy!?

God created Man in his own image and likeness.God was impressed at his creation.God wished him well.  Man created God in his own image and likeness. Man was disappointed at his creation.Man wished God was better. -Dundappan

Forgotten

I’ve forgotten that feeling. Walking onto the balcony Everyday One hand gripping mum’s nightie Other hand struggling to keep the watering can from hitting the floor Both my tiny palms working in efficient unison Tilting the can in the perfect angle pouring every single drop outside the pot And when those final few drops trickle…

Suenos 100

Suenos 100 Dreamed it up myself; My Suenos 100! Put it together, folded it right. Sans crease but slightly wry. Hey, it’s still mah plane. My Suenos 100! Hopes of safe take off; Promises of come back. Good byes to mom. And time to fly my Sueno; He screamed, “Under my roof , Boy, You live by my…

Escape

Escape Slouched, slumped, bundled My Body! Soaked, dripping wet Beads of tears and sweat, A sticky stench clinging to me. Violent cries hushed to silent wails As they chocked on my throat, Squeezing out through my clenched teeth. I lay a shattered figurine.   Long hours passed before, The tears dried up, Lungs welled up,…